Careers

บริษัท ดับบลิว.เจ.ซี.ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งงาน ดังนี้

1. ผู้จัดการเขต ทั่วประเทศ หลายตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และตอบรับorderจากลูกค้า
• จัดทำเอกสารการขายและให้ข้อมูลกับลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกบริษัทฯ
• รับเรื่องราวและประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 28-36 ปี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• วุฒิ ปริญญาตรี – ปริญญาโท การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / มีรถยนต์ส่วนตัว
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (มีการอบรมจากบริษ้ท ก่อนปฏิบัติงาน)
• มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด, การบริการ, ข้อมูลคู่แข่ง


2. เจ้าหน้าที่ขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด
• รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
• เสนอขายสินค้าตามโปรโมชั่นที่ทางบริษัทกำหนด
• รับเคลมสินค้าหากลูกค้าเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
• เพศ / อายุ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
• คุณสมบัติอื่นๆ เคยมีประสบการณ์ขายเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (มีการอบรมจากบริษ้ท ก่อนปฏิบัติงาน)
• มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
• ด้านการตลาด, การบริการ, ข้อมูลคู่แข่ง


3. เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ด้านบัญชีรายรับ
• รับชำระหนี้ลูกหนี้
• เช็ครับ/เงินสด จากการรับชำระหนี้ ของลูกค้า เข้าบัญชีธนาคาร
• รายงานยอดขายของพนักงานขายในแต่ละวัน
• บันทึกรายงานการรับสำเนาใบกำกับภาษี (เอกสารวางบิลลูกค้า)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี – การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี-การเงิน 1 ขึ้นไป
• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่องาน
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีความอดทนต่อความกดดัน และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
• สามารถใช้โปรแกรม Express ได้


4. ช่างเทคนิค (service)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• SUPPORT พนักงานขายและลูกค้าในด้านการให้ความรู้เครื่องมือช่าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างและสิ่นค้าของบริษัท
• ส่งของและเทรนนิ่งเครื่องมือกับหน่วยงาน ร้านค้า หรือสถานศึกษา และสาธิตเครื่องมือให้กับลูกค้าก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อ
• ซ่อมเครื่องมือช่างตามอู่และที่พนักงานขายหรือลูกค้าเอากลับมาซ่อมที่บริษัท
• ออกจัดบูธกับพนักงานขายต่างจังหวัด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
• ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
• คุณสมบัติอื่นๆ มีความรู้ทางช่างยนต์
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
• มีความรู้ด้านช่างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถยนต์
• ใช้เครื่องมือช่างได้ชำนาญ
• การพูดและการอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือ


5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( คนพิการ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ออกบิล และตรวจสอบบิลขาย ตาม Order
• อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ทำงาน (หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• คุณสมบัติอื่นๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และมีความอดทนต่อความกดดัน และสามารถแก้ไข และรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้


หลักฐานการสมัคร :

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

** ทุกตำแหน่งงาน มีสวัสดิการพิเศษ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ **
สนใจติดต่อ
คุณภานุพงษ์ Tel. 095-2083280
Email : hr@wjc-autotech.com