Careers

บริษัท ดับบลิว.เจ.ซี.ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด  รับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งงาน ดังนี้

1. ผู้จัดการเขต ทั่วประเทศ หลายตำแหน่ง


2. หัวหน้าเขตการขาย (ทั่วประเทศ/ทุกภาค) =  8 ตำแหน่ง/ เขต กทม. และ ต่างจังหวัด

 • วุฒิ ปริญญาตรี- ปริญญาโท การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-36 ปี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / มีรถยนต์ส่วนตัว

3. ช่างเทคนิค (service)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • SUPPORT พนักงานขายและลูกค้าในด้านการให้ความรู้เครื่องมือช่าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างและสิ่นค้าของบริษัท
 • ส่งของและเทรนนิ่งเครื่องมือกับหน่วยงาน ร้านค้า หรือสถานศึกษา และสาธิตเครื่องมือให้กับลูกค้าก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อ
 • ซ่อมเครื่องมือช่างตามอู่และที่พนักงานขายหรือลูกค้าเอากลับมาซ่อมที่บริษัท
 • ออกจัดบูธกับพนักงานขายต่างจังหวัด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

 • เพศ / อายุ ชาย / 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ มีความรู้ทางช่างยนต์

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

 • มีความรู้ด้านช่างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถยนต์
  – การซ่อมรถยนต์เบื้องต้น
  – ใช้เครื่องมือช่างได้ชำนาญ
  – การพูดและการอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือ

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานจัดซื้อ เพื่อดูแลบริหารจัดการสินค้าให้มีพร้อมขายโดยประสานกับทีมขายและมาเก็ตติ้งและผู้ผลิต
 • ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเคลม/คืนสินค้า โดยประสานงานกับทีมขายและคลังสินค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

 • เพศ / อายุ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และมีความอดทนต่อความกดดัน และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

 • มีความเข้าใจในการสั่งซื้อสินค้าและความรู้เกี่ยวกับสินค้าเบื้องต้น
 • มีความเข้าใจในการทำงานเป็นขั้นตอน

5. เจ้าหน้าที่ขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด
  – รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  – เสนอขายสินค้าตามโปรโมชั่นที่ทางบริษัทกำหนด
 • รับเคลมสินค้าหากลูกค้าเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
 • จัดทำรายงานขายประจำวันส่งให้กับหัวหน้างานทุกวัน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

 • เพศ / อายุ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ เคยมีประสบการณ์ขายเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
 • จุดขายของผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • ด้านการตลาด, การบริการ,ข้อมูล คู่แข่ง

หลักฐานการสมัคร :

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • วุฒิการศึกษา
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

** ทุกตำแหน่งงาน มีสวัสดิการพิเศษ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ **

สนใจติดต่อ

คุณต้นอ้อ Tel. 02-4264427
Email : hr@wjc-autotech.com